Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

5779 841d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

June 13 2018

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl

June 01 2018

2948 d7d2
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
0274 b79b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

May 31 2018

9464 a690 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viaretro-girl retro-girl

May 22 2018

3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes
7440 a057
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8979 51d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 09 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaprettyfoods prettyfoods
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspring-flow spring-flow
6429 0981 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl