Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle

March 30 2019

7702 2905
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakajajaja kajajaja
3702 4e2c
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso

March 24 2019

Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny

March 23 2019

6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka

March 09 2019

Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

March 07 2019

2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEdgi Edgi

February 27 2019

6406 a14f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakriokineza kriokineza
4795 c457 500
Reposted fromgreengables greengables viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl