Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viahereyes hereyes
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaou ou

February 17 2019

7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4290 9c18 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4307 66bd
Reposted fromretro-girl retro-girl
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaretro-girl retro-girl
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viaSkydelan Skydelan
Reposted fromsilence89 silence89 viaSkydelan Skydelan
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaSkydelan Skydelan

February 16 2019

Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viahereyes hereyes
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaolewka olewka

February 14 2019

6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaawaken awaken

February 11 2019

Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawaken awaken

February 10 2019

5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl