Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
6032 34b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 07 2018

3875 69f1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
6651 cb25 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
9220 c536

October 06 2018

8846 3883 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
4123 0077 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

September 30 2018

Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
1924 36ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai

September 27 2018

Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
Reposted frombluuu bluuu
W ludzkiej naturze leży pożądać czegoś, czego nie można mieć.
— Cherrie Lynn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
0274 2787 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl