Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaretaliate retaliate
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
2944 f215
Reposted fromoutline outline vianezavisan nezavisan
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaikropka ikropka

July 19 2017

1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viazupson zupson
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 22 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaretaliate retaliate
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
2944 f215
Reposted fromoutline outline vianezavisan nezavisan
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaikropka ikropka

July 19 2017

1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl