Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagridoce agridoce
9669 0086
Reposted fromagridoce agridoce
7307 1274
Reposted fromagridoce agridoce
7326 8a80
Reposted fromagridoce agridoce viaszydera szydera

July 23 2017

Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viadontaskmewhy dontaskmewhy

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiblameyou iblameyou
Reposted frombluuu bluuu viapanimruk panimruk

July 22 2017

5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
Reposted fromshakeme shakeme viaretaliate retaliate
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viaretaliate retaliate
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoods foods
2944 f215
Reposted fromoutline outline vianezavisan nezavisan
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaikropka ikropka

July 19 2017

1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viazupson zupson
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl