Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Reposted frombluuu bluuu

August 08 2017

3120 7ead 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoxygenium oxygenium
7338 56da 500
Jeleń - mural, Łódź, ul. Łąkowa 10.
Reposted frommhsa mhsa viaoxygenium oxygenium
0713 fc7d
Reposted fromlittlefool littlefool viaoxygenium oxygenium
1971 99d0 500
Reposted fromdzony dzony viazupson zupson
"I wtedy dopiero spostrzegam, że to już nie jest czerwiec. Że każdy miesiąc, każdy tydzień, dzień nawet ma swoją osobną barwę. Że łudzę się, myśląc, iż nic się nie zmieniło."
— J. Iwaszkiewicz
4116 a372
Reposted fromtosiaa tosiaa viakoralina koralina
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 07 2017

Reposted frombluuu bluuu

August 06 2017

Reposted frombluuu bluuu
4079 d172 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
Reposted fromshakeme shakeme viamissyseepy missyseepy
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamissyseepy missyseepy
6843 6db8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashakeme shakeme
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viashakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu viazmora zmora

August 05 2017

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl