Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme viadaniellss daniellss
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viajeszczenie jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme viadaniellss daniellss
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 28 2020

March 26 2020

0668 4fdb 500

eyeleaves:

the crystal image, into the woods. 2014

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
Mieć kogoś, kto by mnie rozumiał - oto moja jedyna potrzeba życiowa.
— Gabriel García Márquez - "Miłość w czasach zarazy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

March 25 2020

March 24 2020

a może to coś, o czym nie wiem
a może to zwykłe pragnienie
może to znak, a może to czas
— Sorry Boys, Niedziela
Reposted byniskowogingerowaainertewikszasitwas

March 22 2020

Reposted fromshakeme shakeme viapigmalion pigmalion

March 19 2020

6945 af27 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
2017 0bf7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 18 2020

Reposted fromshakeme shakeme
4072 3fab 500
Reposted fromerial erial viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl